Labradorita Cantera Benonoki, Benenitra, Toliara, ...
Descripción: Labradorita Cantera Benonoki, Benenitra, Toliara, Madagascar 4 cm x 3,5 cm x 2,5 cm