Yeso Zlatá Bana, Presov, Eslovaquia Otro detalle de la ...
Descripción: Yeso Zlatá Bana, Presov, Eslovaquia Otro detalle de la pieza anterior