Yeso Zlatá Bana, Presov, Eslovaquia Otro detalle más de la ...
Descripción: Yeso Zlatá Bana, Presov, Eslovaquia Otro detalle más de la pieza anterior