Adularia Valle Cristallina, Suiza 6 x 5 x 5 cm
Descripción: Adularia Valle Cristallina, Suiza 6 x 5 x 5 cm