Mina de oro de Tau Tona. (foto: AngloGold Ashanti ...
Descripción: Mina de oro de Tau Tona. (foto: AngloGold Ashanti Limited http://www.anglogoldashanti.co.za/Home)