Piromorfita. Mina Bunker Hill. Shoshone ...
Descripción: Piromorfita. Mina Bunker Hill. Shoshone County. Idaho. USA. Detalle de la foto editada anteriormente.