Molibdenita - Boinás Este - Begega - Belmonte - Asturias- ...
Descripción: Molibdenita - Boinás Este - Begega - Belmonte - Asturias- España - 5,6 x 4,0 x 3,9