Fluorita - Zona minera Huanggang, China
Mineral: Fluorita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China