Goethita - Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Ucrania
Mineral: Goethita
Localidad: Khoroshiv (Volodarsk-Volynskii), Zhytomyr Oblast, Ucrania