Hedenbergita - Zona minera Huanggang, China - 93 x 83 mm
Mineral: Hedenbergita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 93 x 83 mm