Fluorita - Zona minera Huanggang, China - 65 x 55 mm
Mineral: Fluorita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 65 x 55 mm