Fluorita - Prefectura Quanzhou, China - 120 x 75 mm
Mineral: Fluorita
Localidad: Yongchun, Prefectura Quanzhou, Provincia Fujian, China
Dimensiones: 120 x 75 mm