Calcita - Zona minera Huanggang, China - 113 x 75 mm
Mineral: Calcita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 113 x 75 mm