Calcita - Zona minera Huanggang, China - 102 X 80 mm
Mineral: Calcita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 102 X 80 mm