Calcita - Zona minera Huanggang, China - 73 x 67 mm
Mineral: Calcita
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 73 x 67 mm