Scheelita, Arsenopirita y Magnetita. - Zona minera Huanggang, China - 50x50 mm.; cristal de 15x15 mm.
Mineral: Scheelita, Arsenopirita y Magnetita.
Localidad: Zona minera Huanggang, Hexigten Banner (Kèshíkèténg Qí), Ulanhad (Chifeng), Región Autónoma Mongolia Interior, China
Dimensiones: 50x50 mm.; cristal de 15x15 mm.