Goethita Mina El Novillero, Cheles, Badajoz, Extremadura, ...
Descripción: Goethita Mina El Novillero, Cheles, Badajoz, Extremadura, España 6,5 x 4,5 x 3 cm.