Goethita Mina El Novillero, Cheles, Badajoz, Extremadura, ...
Descripción: Goethita Mina El Novillero, Cheles, Badajoz, Extremadura, España 17 x 11 x 13 cm. Goethita, geoda