Descloizita Berg Aukas, Grootfontein, Namibia 5 x 3,5 cm.
Descripción: Descloizita Berg Aukas, Grootfontein, Namibia 5 x 3,5 cm.