Descloizita Berg Aukas, Grootfontein, Namibia 7 x 4 ...
Descripción: Descloizita Berg Aukas, Grootfontein, Namibia 7 x 4 cm. Detalle