Hidroxiloapatito. Mina Sapo. Goiabeira. Minas Gerais. ...
Descripción: Hidroxiloapatito. Mina Sapo. Goiabeira. Minas Gerais. Brasil. Tamaño pieza 6.5x4.5 cm. Cristal 25 mm.