Arsenopirita. Mina Yao Gung. Xian. Sichuan. China. Tamaño ...
Descripción: Arsenopirita. Mina Yao Gung. Xian. Sichuan. China. Tamaño 7x3 cm.